6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

AYDINLATMA METNİ

 

1. AMAÇ VE KAPSAM

 

İşbu aydınlatma metni, 07.04.2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte, internet sitemiz olan https://www.yesilpazar.com.tr/ ‘ye üye olunması sonrası üyelere ait kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve gerektiği durumlarda üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılması durumlarında veri sorumlusu işveren olarak üyeleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

İşbu aydınlatma metni kapsamında çalışanların aşağıdaki verileri işlenmektedir.

 

 

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İçeriği

Kimlik Verisi

• Ad-Soyadı,

• T.C. Kimlik Numarası,

İletişim Verisi

• Telefon Numarası,

• Açık Adres Bilgisi,

• E-Posta Adresi.

Finansal Veri

• Banka Hesap Bilgileri,

• Fatura Bilgileri

(satın alma işlemi yapıldığı takdirde)

 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

 

Üyelerin kişisel verileri, ilgili kanunda düzenlenen ve aşağıda yer alan şartlardan birinin varlığı durumunda üyelerin açık rızası aranmaksızın şirketimiz tarafından işlenmektedir. Açık rıza haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir.

· Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

· Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan Veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin Ya Da Bir Başkasının Hayatı Veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması Halinde

· Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

· Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

· Üyelerin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

· Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

· Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Hallerinde açık rıza aranmaksızın işlenecektir. Bunların dışındaki hallerde kişisel verilerin işlenmesi için çalışanın açık rızasının bulunması gerekmektedir.

 

4. ÜYELERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMLERİ İLE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, Şirketimizin Yönetimi, matbu ve çevrimiçi formlar, telefon, faks, e-posta, kargo v.b. vasıtalarla elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN AMAÇLARI VE HUKUKİ NEDENLERİ

 

Üyelere ait kişisel veriler;

• Yeşilpazar ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, Yeşilpazar, internet sitesinden alışveriş yapan kimselerin siparişlerinin yerine getirilmesi, satış sözleşmesinin ifası, satış sözleşmesi kaynaklı hak ve borçların temini, siteden üyelere sunulan hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak, üyelere siteye giriş yaptıklarında özel alışkanlıklarına göre site üzerinde önerilerde bulunmak, üyeye özel sayfada tasarım yapmak için üye kişisel verilerini işler ve ilgili alıcı grubu ile paylaşır.

• Yeşilpazar, internet sitesinden faydalanılmasını artırmak, site üzerinden sunulan hizmetlerin güvenliğini sağlamak ve 5651 sayılı kanun çerçevesindeki yükümlülükleri yerine getirmek için ziyaretçilerin site kullanım bilgilerini saklar. İnternet sitesi ziyaretçilerinin kişisel verileri, Yeşilpazar pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde, üye alışkanlıklarına göre planlanmış önerilerin geliştirilmesinde kullanılır. Bunun için Yeşilpazar’in çerez politikasında da ayrıca açıklamalar yer almaktadır. Site ziyaretçileri istedikleri çerezleri Çerez politikasında da belirtilen yöntemleri kullanarak istedikleri zaman silebilirler.

• Yeşilpazar, veri sahiplerinin kişisel verileri ile alışveriş alışkanlıklarının analizini yaparak bu kişilere yönelik kampanya içeriklerini Yeşilpazar.com üzerinde kişiye özel kampanyaların oluşturulması amacıyla kullanmaktadır. Bu faaliyet veri öznesinin Yeşilpazar Kart üyeliği kapsamında açık rıza vermesi ile yapılmaktadır.

• Yeşilpazar veri öznesinin kendisine elektronik ticari iletişim izni vermesi halinde ilgili kampanya bilgilerini tercih edilen iletişim adresine pazarlama amaçlı olarak iletir.

• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla işlenmekte, korunmakta ve gerektiği durumlarda üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır.

 

6. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

Kanun kapsamında hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu “özel nitelikli” kişisel veriler; sağlık, cinsel yaşam, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerdir. Şirket bünyesinde özel nitelikli veri işlenmemektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

 

Üyelere ait kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ortak şirketlerimize, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve iş yapılan yurt içi özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

Bu kapsamda, üyelere ait kişisel veriler;

• Şirketimizin yurtiçinde ikamet eden tedarikçileri, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve iş yapılan özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile

• Bordro ve muhasebesel işlemlerin yürütülebilmesi amacı ile kullanılan muhasebe programına işlenen veriler ilgili muhasebe programını yazılım firması ile

• Savunma hakkının kullanabilmesi için avukatlar ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğü amacı ile ilgili kurumlar ile İcra ve İflas Kanun’u kapsamında işyerine gelen yazılara cevap vermek amacı ile danışman hukuk bürosu ile ve icra müdürlükleri ile

• Yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı olmak üzere Devlet Kurumları ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Daireleri)

• Ödemelerin gerçekleştirilmesi amacı ile Türkiye Bankalar Birliği bünyesindeki bankalar veya diğer finansal kuruluşlar ile

• Geçici görevlendirme, ürün teslimi veya hizmet ilişkisi kapsamında anlaşmalı çalıştığımız veya hizmet verdiğimiz kurum, kuruluş ve firmalar ile (Kargo Firmaları)

 

7. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

 

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. İlgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır.

 

8. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ USULLERİ

 

Şirket tarafından başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak işlenen kişisel veriler KVK Kanunu’nun 7 inci maddesi hükmü gereğince; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler Şirket tarafından alınacak karar ile veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Şirket, tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi aşamasında; kişisel veriler fiziksel olarak yok edilmesi, yazılımdan güvenli yöntemlerle silinmesi ve gerekmesi halinde uzmanlar tarafından güvenli şekilde bir daha kurtarılamayacak şekilde silinerek yok edilir.

 

9. ÜYELERİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, çalışanlar, kimliklerini ispat etmeleri koşulu ile aşağıdaki haklara sahiptir.

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e. Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g. Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talep dilekçenizi kimliğinizi tespit edici belgeler (kimlik fotokopisi) ile bizzat elden iletebilir, posta yolu ile gönderebilir mail yoluyla iletebilirsiniz.

* Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. E-posta gönderen ve ekinde kimlik fotokopisi bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimlik fotokopisi eklenmeyen formlar dikkate alınmayacaktır.

 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU ADRESİ

AÇIKLAMA

Şahsen

MACUN MAH. 190.CADDE GİMAT 13.BLOK NO 345 Y.MAHALLE ANKARA

Başvuru Sahibinin aşağıdaki başvuru adresine bizzat gelerek, kimliğini tevsik edici belge ile başvuru yapması mümkündür.

Noter Vasıtasıyla Tebligat İle

Tebligat zarfında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

İadeli Taahhütlü Mektup İle

Kimliğinizi tespit edici belgeler eklenmelidir ve tebligat zarfında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

e-posta Yolu İle

[email protected]

Başvuru Sahibi tarafından, E-posta’nın konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır ve sonuç yazılı olarak ya da elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir. Şirket tarafından, yapılan başvuru ve talep haklı görülmesi halinde gereği gecikmeksizin yerine getirilecektir. Yapılan başvuru ve talebin reddi halinde ise, red gerekçesi ilgili kişiye başvuru ve talep dilekçesinde belirtildiği şekilde yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Şirket tarafından başvuru ve talebin red edilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde, ilgili kişinin başvuru ve talep cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı vardır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz.